Cel

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) do 30.06.2023 r. (usługi rozwojowe muszą zakończyć się do 30.04.2023 r.). Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe i/lub pozyskają nowych pracowników oferując im pozapłacowe świadczenia w postaci podnoszenia kwalifikacji.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla:

 • 4 200 osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek)
 • W tym 1 050 osób w wieku 50+
 • W tym  630 osób o niskich kwalifikacjach
 • 900 MMŚP.

Termin realizacji projektu: 22.06.2020 r. – 30.06.2023 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych: 33 755 702,42 zł
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich: 28 692 347,05 zł

Grupa docelowa

Grupą docelową w Projekcie są wyłącznie MMŚP mające swoją siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie WZ oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na tym terenie, w szczególności pracownicy: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach oraz MMŚP wysokiego wzrostu. Dostęp do Projektu będą mieć w równym stopniu kobiety, mężczyźni i osoby niepełnosprawne. Nikt nie zostanie odrzucony na etapie rekrutacji do Projektu z powodu swojej płci, niepełnosprawności, wyznania, wieku itp.

Na co

Na usługi rozwojowe dostępne na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w tym:

 • szkolenia
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • kursy umiejętności zawodowych
 • doradztwo
 • superwizje
 • coaching
 • mentoring
 • studia podyplomowe
 • projekt zmiany
 • egzaminy
 • usługi e-learningowe

Wielkość dofinansowania

Do 6 000,00 zł  na jeden numer PESEL

Poziom refundacji

50 %

 •   podstawowy poziom finansowania,

80 %

 • gdy usługi rozwojowe kończą się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/;
 • gdy Przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER;
 • gdy Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego;
 • gdy Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW);
 • gdy Przedsiębiorstwo spełnia kryterium wysokiego wzrostu;
 • gdy uczestnikami usług rozwojowych są osoby w wieku 50+ lub osoby o niskich kwalifikacjach;
 • gdy Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Skontaktuj się z nami

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Agnieszka Sieradzka-Hajduk
a.sieradzka@zarr.com.pl
(91) 43 29 318, 512 205 708

Jolanta Chełstowska
j.chelstowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 336, 512 205 810

Justyna Kankowska
j.kankowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 306, 512 205 546

Iwona Król
i.krol@zarr.com.pl
(91) 43 29 308, 506 910 585

Karolina Czerwińska-Cendrowska
k.czerwinska-cendrowska@zarr.com.pl
(91) 81 36 450, 512 205 700

Ewelina Józefowicz-Kamińska
e.jozefowicz-kaminska@zarr.com.pl
(91) 43 29 312, 506 907 284