Ogólne

1. Czym jest BUR?

BUR jest to internetowa Baza Usług Rozwojowych dostępna pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

  • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

2. Kto to jest pracownik o niskich kwalifikacjach?

Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) to jest na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego.

Dotyczące wypełniania formularza zgłoszeniowego

1. Czy można złożyć wniosek wypełniony ręcznie?

Nie, dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić elektronicznie i przesłać za pomocą zakładki Złóż wniosek  w formie edytowalnych plików PDF oraz skanów m.in. formularza uczestnika (wypełniony elektronicznie, po wydrukowaniu podpisany przez uczestnika i przedsiębiorcę), wydruku otrzymanej pomocy de minimis (z podpisem przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej).

2. Czy można złożyć papierową wersję dokumentów zgłoszeniowych?

Nie, dokumenty zgłoszeniowe składamy tylko w wersji elektronicznej za pomocą zakładki Złóż wniosek . W wersji papierowej składa się tylko Załącznik nr 3 do Regulaminu „Oświadczenie przedsiębiorcy”.

Najczęściej popełniane błędy

1. Nazwa przedsiębiorcy niezgodna z danymi rejestrowymi.

Nazwa powinna być zgodna z zapisami w CEiDG lub KRS.

2. Błędnie określony poziom dofinansowania.

W przypadku wątpliwości jaki przysługuje poziom dofinansowania prosimy o telefon do Doradcy Przedsiębiorcy. Telefony i adresy e-mail dostępne w dziale Kontakty.

3. Nie załączenie wszystkich załączników

Np.:

  • w przypadku spółek cywilnych zawsze należy załączyć umowę spółki cywilnej,
  • w przypadku zmiany reprezentacji przedsiębiorstwa wpisanego do KRS, gdzie zmiana nie została jeszcze ujawniona w KRS, należy przedłożyć skan dokumentu potwierdzającego zmianę reprezentacji przedsiębiorstwa,
  • w przypadku kiedy przedsiębiorca ubiegając się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie nie posiada głównej siedziby na terenie województwa zachodniopomorskiego, wówczas jego jednostka organizacyjna (filia, oddział itp.) musi funkcjonować na terenie województwa  zachodniopomorskiego przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia do Operatora  dokumentacji rekrutacyjnej, o ile zostało to wskazane w dokumentach rejestrowych,
  • w przypadku ustalenia pełnomocnika należy zawsze załączyć skan pełnomocnictwa (np. wypisanego przez przedsiębiorcę lub notarialne).

4. Nieczytelny wydruk dotyczący otrzymanej pomocy de minimis

Do Dokumentów Zgłoszeniowych należy dołączyć wykaz otrzymanej pomocy de minimis (o ile dotyczy) pobrany ze strony https://sudop.uokik.gov.pl/ . W celu prawidłowego wydruku otrzymanej pomocy de minimis należy wpisać NIP i zaznaczyć „tylko de minimis”, „tylko 3 lata wstecz” oraz „zawijanie długich wierszy w kolumnach dla formatu PDF”

Najczęściej zadawane pytania przez wnioskodawców

1. Czy mogę zawiesić działalność w trakcie trwania usługi rozwojowej?

Nie, przedsiębiorca w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie korzystania z usług rozwojowych nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zawiesi swoją działalność gospodarczą nie może korzystać ze wsparcia w ramach PSF. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę, który zawiesi działalność gospodarczą w trakcie korzystania z usług rozwojowych będą stanowić koszty niekwalifikowalne.

2. Czy mogę płacić gotówką za usługi rozwojowe?

Nie, płatność za usługi rozwojowe musi być dokonana przelewem. Przy rozliczaniu usługi rozwojowej jako potwierdzenie płatności należy załączyć np. wydruk potwierdzenia dokonania płatności z konta bankowego.

3. Czy jednym formularzem zgłoszeniowym mogę wnioskować o dofinansowanie na kilka usług rozwojowych?

Tak, jednym formularzem zgłoszeniowym można wnioskować o dofinansowanie kilku usług rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że łączne dofinansowanie wszystkich usług rozwojowych nie może przekroczyć 6 000,00 zł na jednego pracownika (PESEL).

4. Gdzie znajdę informację o otrzymanej do tej pory pomocy de minimis?

Informację o otrzymanej pomocy de minimis należy szukać na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=eJ7jEvYDL4hLJHxcx+5iFfRs.undefined

5. Czy można wnioskować o dofinansowanie kilkukrotnie?

Tak, przedsiębiorca może składać dokumenty zgłoszeniowe kilkukrotnie także na jednego pracownika, przy czym należy pamiętać, że łącznie dofinansowanie na jednego pracownika (PESEL) nie może przekroczyć 6 000,00 zł.

6. Czy można zapłacić za usługę rozwojową przed podpisaniem umowy wsparcia?

Tak, przedsiębiorca może ponosić wydatki na usługi rozwojowe przed podpisaniem umowy wsparcia jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej do Operatora. Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie środków do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Przedsiębiorcy.

Skontaktuj się z nami

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Agnieszka Sieradzka-Hajduk
a.sieradzka@zarr.com.pl
(91) 43 29 318, 512 205 708

Jolanta Chełstowska
j.chelstowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 336, 512 205 810

Justyna Kankowska
j.kankowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 306, 512 205 546

Iwona Król
i.krol@zarr.com.pl
(91) 43 29 308, 506 910 585

Karolina Czerwińska-Cendrowska
k.czerwinska-cendrowska@zarr.com.pl
(91) 81 36 450, 512 205 700

Ewelina Józefowicz-Kamińska
e.jozefowicz-kaminska@zarr.com.pl
(91) 43 29 312, 506 907 284